بررسی اثرکود‌های بیولوژیک (ورمی‌کمپوست) بر میزان عملکرد گیاه ماش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

ماش یکی از حبوبات با ارزش بوده و به لحاظ آن­که منبع سرشار از پروتئین است دارای اهمیت می‌­باشد و نقش به­سزایی در تغذیه‌­ی مردم دارد. به منظور بررسی اثر ورمی­کمپوست بر رشد و نمو گیاه ماش یک تحقیق گلدانی بر پایه طرح بلوک­های کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا در تابستان سال ۱۳۹۲ اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل چهار سطح ورمی­کمپوست، (صفر) A1، (سه تن در هکتار) A2، (شش تن در هکتار) A3، (نه تن در هکتار) A4 بود. نتایج نشان داد که استفاده از نه تن در هکتار ورمی­کمپوست بیش­ترین تاثیر را بر تعداد دانه در بوته (2/342 عدد)، عملکرد دانه (97/15 تن در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (01/60 تن در هکتار)، شاخص برداشت (4/26) و کربوهیدرات (89/42 درصد) داشت اما صفات دانه در غلاف، وزن صد دانه تحت تاثیر تیمار مصرف کمپوست قرار­نگرفتند و اختلافات به­وجود آمده از نظر آماری معنی­دار نشد.کم­ترین میزان صفات از عدم مصرف کود کمپوست به­دست آمد. در نهایت نتایج نشان داد استفاده نه تن در هکتار کود ورمی­کمپوست باعث افزایش عملکرد گردید

کلیدواژه‌ها