بررسی اثر کود دامی و زئولیت بر مقدار جذب کادمیوم و محتوای کلروفیل گیاه ماش (Vigna radiate L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین– پیشوا، ورامین– ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر کود دامی و زئولیت بر مقدار جذب کادمیوم و محتوای کلروفیل گیاه ماش، آزمایشی در ورامین در سال زراعی 1392 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار­ها شامل سطوح مختلف زئولیت در سه سطح (صفر، 10 و 20 تن در هکتار) و سطوح مختلف کود دامی در سه سطح (صفر، 20 و 40 تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که کود دامی و زئولیت بر محتوی کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، ضریب جذب، محتوی کادمیوم اندام هوایی، ریشه و دانه تأثیر معنی­داری داشتند اما تأثیر آن­ها بر ضریب انتقال کادمیوم معنی­دار نبـود. اثر مـتقابل کـود دامی و زئـولیت نیز بر محتوی کلروفیل a و کلروفیل کل معنی­دار بود و بیش­ترین میزان کلروفیل a و کلروفیل کل از تیمار­های 20 تن زئولیت و 40 تن کود دامی در هکتار به­ترتیب با میانگین­های 31/1 و 08/2 میلی­گرم بر گرم وزن تر برگ و کم­ترین مقدار این صفات از تیمار شاهد (عدم کاربرد کود دامی و زئولیت) با میانگین­های 804/0 و 24/1 میلی­گرم بر گـرم وزن تر برگ حاصـل شد. به­طور­کلـی می­توان گفت کاربرد کود دامی و زئولیت بر افزایش محتوای کلروفیل و کاهش جذب کادمیوم تأثیر معنی­داری داشت

کلیدواژه‌ها