مطالعه پرایمینگ بذر (هیدرو پرایمینگ، نانو ذره نقـره و اسید سالیسیلیک) در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهچه تریتیکاله X Triticosecale Vittmack)) تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین – ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور گلستان، گلستان- ایران.

چکیده

تنش شوری از عوامل محدود­کننده تولیدات گیاهی در جهان است برای جلوگیری از مضرات این تنش، آزمایشی به­منظور بررسی اثر هیدرو­پرایمینگ، پیش­تیمار اسید سالیسیلیک و نانو­ذره نقره بر بهبود شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله در شرایط تنش شوری در چهار سطح (صفر،14، 10، 6) دسی­زیمنس بر متر و اسید سالیسیلیک با غلظت 20پی پی ام و نانو ذره نقره با غلظت10 پی پی ام انجام شد. این پژوهش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی در سه تکرار در سال94- 1393 آزمایشگاه دانشکده کشاورزی ورامین انجام شد. نتایج نشان دادند که تنش شوری، درصد و سرعت جوانه­زنی را در آزمون­های جوانه­زنی استاندارد، سرما و پیری کاهش داد. اثر متقابل تنش شوری و نانو ذره نقره و اسید سالیسیلیک، اثر معنی­داری بر طول گیاهچه، طول ساقه­چه و ریشـه­چه و سرعت جوانـه­زنی داشت و با بالا­رفتن شدت تنش (سطح 14 دسی­زیمنس بر متر) اسید سالیسیلیک و نانو­ذره نقره نتوانست از آسیب­های وارده بر گیاه جلوگیری نماید. بیش­ترین سرعت جوانه­زنی از تیمار شاهد (بدون شوری) و پیش تیمار اسید سالیسیلیک با میانگین 07/8 بذر در روز و کم­ترین سرعت جوانه­زنی از تیمار شوری 14 دسی­زیمنس بر متر و عدم اعمال پرایمینگ با متوسط 68/2 بذر در روز به دست آمد. بیش­ترین طول گیاهچه، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه از تیمار شاهد (بدون شوری) و پیش تیمار نانو­ذره نقره به­ترتیب با 191 میلی­متر، 105 میلی­متر، 85 میلی­متر حاصل شد و کم­ترین میزان این صفات به­ترتیب با متوسط 72 میلی­متر، 34 میلی­متر، 27 میلی­متر از تیمار شوری 14 دسی­زیمنس برمتر و عدم اعمال پرایمینگ به­دست آمد. بیش­ترین سرعت ظهور گیاهچه مربوط به تیمار شاهد با متوسط 81/10 درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار 14 دسی­زیمنس بر متر با میانگین 91/7 بود. در بین تیمار­های پرایمینگ بیش­ترین سرعت ظهور گیاهچه را تیمار نانو­ذره نقره با میانگین 57/10درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار شاهد با متوسط 85/6 درصد به خود اختصاص داد. در بین تیمار­های شوری بیـش­ترین درصد جوانه­زنی در آزمون سرما را تیمار شاهد با مـتوسط 65 درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار 14 دسی­زیمنس بر متر با میانگین 43 درصد به­دست آورد. بیش­ترین درصد جوانه­زنی در تیمار نانو­ذره نقره با متوسط 62 درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار شاهد با میانگین 37 درصد به­دست آمد. بین تیمار­های شوری بیش­ترین درصد جوانه­زنی در آزمون پیری در تیمار شاهد با متوسط 52 درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار 14 دسی­زیمنس بر متر با متوسط 30 درصد مشاهده گردید. در آزمون پیری بیش­ترین درصد جوانه­زنی را تیمار نانو ذره نقره با میانگین 51 درصد و کم­ترین آن نیز در تیمار شاهد با میانگین 29 درصد به­خود تخصیص داد.
 

کلیدواژه‌ها