شناسایی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کشاورزان استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

طی سال­های اخیر گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی­ها، آفت‌کش­ها و آنتی بیوتیک­ها در تولید و نگهداری مواد غذایی، اثرات سوء و انکار­ناپذیری بر سلامت انسان­ها داشته است. تا­کنون راهکار­های متفاوتی برای حل مشکلات کشاورزی مرسوم، مطرح گردید که می­توان به کشاورزی ارگانیک اشاره نمود. این پژوهش از نوع کاربردی و به­روش تحلیل عاملی اکتشافی می­باشد، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کمی و بر­اساس منطق اجرای پژوهش قیاسی است همچنین به لحاظ زمان انجام پژوهش طولی گذشته­نگر می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کشاورزان ارگانیک کار استان قزوین بودند که با توجه به محدود­بودن جامعه آماری (173=N)، به­صورت سر­شماری مورد مطالعه قرار­گرفتند. برای دست­یابی به اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن توسط استاد راهنما و مشاور، تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 76/0 محاسبه گردید. با توجه به­نتایج این تحقیق، موانع تولید محصولات ارگانیک بر­اساس اهمیت­شان از دیدگاه کشاورزان به پنج دسته تقسیم می­شوند که به­ترتیب عبارت است از: موانع اطلاع­رسانی، موانع مالی، موانع زیست محیطی، موانع حمایتی و موانع نگرشی طبقه‌­بندی شدند که در مجموع حدود 66 درصد واریانس موانع تولید محصولات ارگانیک را تبیین نمودند.
 

کلیدواژه‌ها