بررسی کاربرد کود‌های بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاو‌زبان (Borago officinalis) تحت شرایط کم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن- ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج- ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن- ایران.

چکیده

به­منظور بررسی کاربرد کود­های بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گاو­زبان تحت شرایط قطع آبیاری، آزمایشـی در سـال 1393 در مزرعـه تحقیقـاتی دانشکـده کشـاورزی دانشگاه آزاد اسـلامی واحـد رودهن به­صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی تنش قطع آبیاری در چهار سطح، 1- قطع آبیاری در مرحله ساقه (رویشی)، 2- قطع آبیاری در مرحله گل­دهی (زایشی)، قطع آبیاری در مرحله رویشی+ زایشی، 4- آبیاری کامل (شاهد) و عامل فرعی عامل کودی در سه سطح: 1- مصرف 100 درصد کود­های شیمیایی 2- کاربرد 50 درصد کود­های شیمیایی + کود بیولوژیک (نیتروکسین) 3- کاربرد 25 درصد کود شیمیایی + کود بیولوژیک (نیتروکسین) بود. نتایج نشان داد که قطع آبیاری تاثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، درصد اسانس، درصد موسیلاژ، عملکرد گل و محتوای کلروفیل داشت اما بر عملکرد اسانس تاثیر معنی­داری نداشت. قطع آبیاری باعث افزایش درصد اسانس شد و تنش در مرحله زایشی اثر بیش­تری در افزایش درصد اسانس داشت. همچنین اثر تیمار­های کودی بر ارتفاع بوته، عملکرد گل، عملکرد اسانس و محتوی کلروفیل معنی­دار و بر درصد اسانس، و درصد موسیلاژ تاثیر معنی­داری نداشت. اثر متقابل قطع آبیاری و تیمار­های کودی بر عملکرد گل و عملکرد اسانس معنی­دار بود و بیش­ترین آن در تیمار مصرف 50 درصد کود شیمایی+کود بیولوژیک و آبیاری کامل (بدون تنش) با میانگین­های 481 و 75/1 کیلو­گرم در هکتار به­دست آمد و کم­ترین عملکرد گل و عملکرد اسانس در تیمار 100 درصد کود شیمیایی+ قطع آبیاری در مرحله رویشی+ زایشی با متوسط 301 و 136/1 کیلو­گرم در هکتار حاصل گردید.
 

کلیدواژه‌ها