آنالیز صفات موثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های کلزای بهاره با نرم‌افزار Path 74 در شرایط اقلیمی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

به­منظور تعیین مهم­ترین صفت­های موثر بر عملکرد دانه و تعیین مقدار تاثیر مستقیم و غیر­مستقیم هر یک در عملکرد دانه ارقام کلزا، تعداد 10 رقم کلزا انتخاب شد و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار­گرفتند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد صفت­های ماده خشک کل، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته، روز تا رسیدگی و دوره گل­دهی با صفت عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی­داری بودند. تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که صفت تعداد خورجین در بوته دارای بیش­ترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه است. وزن هزار دانه به­طور غیر­مستقیم با افزایش تعداد خورجین­های هر بوته به­همراه صفت­های ماده خشک کل، دوره گل­دهی و دوره رسیدگی اثر مستقیم بر عملکرد دانه داشتنـد. بنا­بر­این برای گزینـش ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد دانه، انتخاب مستقیم برای صفت­های فـوق پیشنهـاد می­شود

کلیدواژه‌ها