اثـر مقـادیر مختلف هیـومیک کلات منیـزیـم و هورمون جیبرلیـن بر عملکـرد و اجـزای عملکـرد لوبیـا چشم بلبلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز- ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز- ایران.

چکیده

به­منظور بررسـی اثر مقادیر مخـتلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبـرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، آزمایشی در شرایط مزرعه­ای در سال زراعی 94- 1393 به­صورت فاکتـوریل در قـالب طـرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه شادگان اجرا­گردید. عامل اول شامل هیومیک کلات منیزیم در سه سطح (صفر، 200 و400 میلی­لیتر در هکتار) و عامل دوم نیز شامل هورمون جیبرلین در سه سطح (صفر، 150 و 300 پی پی ام) بـود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل هیومیک اسید و جیبرلین بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال پنج درصد و عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی­دار شد. بیش­ترین عملکرد دانه در تیمار 200 میلی­لیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 150 پی پی ام جیبرلین با 2720 کیلو­گرم در هکتار و کم­ترین آن در تیمـار شاهـد با 1950 کیلو­گرم در هکتار به­دست آمد. بـالا­ترین شاخص برداشت متعلق به تیمار 200 میلی­لیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 150 پی پی ام جیبرلین با 40 درصد و کم­ترین آن مربوط به تیمار 400 میلی­لیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 300 پی پی ام جیبرلین با 28 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمار 150 پی پی ام جیبرلین در 200 میلی­لیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم بر لوبیا چشم بلبلی نسبت به افزایش مقادیر مختلف تیمار جیبرلین در هیومیک اسید در عملکرد دانه بیش­تر بود و از لحاظ اقتصادی  مقرون به­صرفه است. 

کلیدواژه‌ها