بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus. L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین- تهران- ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول­پاشی ذرات نانو نقره بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus. L) به­صورت کرت­های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با تیمار­های تنش خشکی در سه سطح به­عنوان عامل اصلی(I0: 60 میلی­متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A (آبیاری معمول)،I1 : 90 میلی­متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و I2: 120 میلی­متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) و محلول­پاشی ذرات نانو نقره در چهار سطح به­عنوان عامل فرعی (NS0: محلول­پاشی با آب خالص،NS1 :50 میلی­گرم در لیتر نانو نقره،NS2 : 90 میلی­گرم در لیتر نانو نقره، NS3: 130 میلی­گرم در لیتر نانو نقره) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثرات ساده آبیاری و نانو ذره نقره و اثرات متقابل آن­ها در سطح یک و پنج درصد بر صفات مورد بررسی، معنی­دار بود. بالا­ترین میزان عملکرد دانه (kg.ha49/4038)، عملکرد روغن (kg.ha 52/2134) از تیمـار آبیـاری معمول،60 mm تبخیـر از تشتـک × 130 میلـی­گرم در لیتـر نانو نقـره و عملکـرد بیـولـوژیک (kg.ha 8/11248) با تیمار آبیاری معمول، 60 mm تبخیر از تشتک × 90 میلی­گرم در لیتر نانو نقره مشاهده شد. بیش­ترین میزان کلروفیل a را تیمار آبیاری معمول و مصرف 50 میلی­گرم در لیتر نانو نقره با (05/25 میلی­گرم در لیتر) به­خود اختصاص داد. تنش سبب افزایش میزان مالون دی آلدئید شد. بالا­ترین میزان مالون آلدئید با (71/12 نانو­مول بر گرم) وزن تازه از تیمار تنش شدید و محلول­پاشی با آب خالص حاصل شد. کم­ترین میزان عملکرد دانه با (kg.ha 6/3091) و عملکرد بیولوژیک با (kg.ha 2/8787) و عملکرد روغن با (kg.ha 99/1326) از تیمار تنش شدید، 120mm تبخیر از تشتک× آب خالص حاصل شد. کم­ترین میزان مالون دی آلدئید از تیمار آبیاری معمول، 60mm  تبخیر از تشتک تبخیر با (nmolg.fw 19/6) و کلروفیل a با تیمار تنش شدید، 120mm  تبخیر از تشتک تبخیر (72/17 میلی­گرم بر لیتر وزن تازه برگ) به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها