تأثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شهرستان محمود‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جیکا و 033 در شهرستان محمود­آباد، پژوهشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل رقم در دو سطح (جیکا و 33 از گروه رسیدگیш)، کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلو­گرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه افزوده شد، کاربرد میزان 150 کیلو­گرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمار­های شاهد (عدم مصرف اوره)، عملکرد دانه سویا را افزایش داد. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال آماری یک درصد و وزن صد دانه در سطح احتمال آماری پنج درصد، همبستگی مثبت با عملکرد دانه داشتند. در ارتباط با خصوصیات بیو­شیمیایی دانه، رقم جیکا بیش­ترین درصد روغن را داشت، با افزایش مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه افزوده شد و باعث استحصال روغن و پروتئین بیش­تری در واحد سطح گردید. نتایج نشان داد که رقم جیکا با کاربرد 150 کیلو­گرم نیتروژن در هکتار با عملکرد (3240 کیلو­گرم) بیش­ترین عملکرد در مقایسه با عدم مصرف کود، حاصل شد. بیش­ترین عملکرد روغن را در رقم jk با مصرف 150 کیلو­گرم نیتروژن (562 کیلو­گرم) در مقایسه با عدم مصرف کود (400 کیلو­گرم) و همچنین رقم 33 با مصرف 150 کیلو­گـرم نیتروژن (548 کیلو­گرم در مقایسه با عدم مصرف کود (341 کیلو­گـرم) به­دست آورد. عملکرد دانه به­طور معنی­داری تحت تأثیر رقم، کود نیتروژن قرار­گرفت. رقم جیکا، بیش­ترین عملکرد را نسبت به رقم33 داشت، بنا­بر­این در شهرستان محمود­آباد کشت رقم جیکا توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها