مطالعـه پرایمینگ (هیـدرو‌پرایمینگ، هورمون اسید‌جیبرلیک و نانو‌ذره‌نقره ) بذر در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه یولاف (جو‌دوسر .Avena Sativa L) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین – ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ; پیشوا، ورامین ; ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان – ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر جیبرلیک اسید و نانو­ذره نقره و هیدرو­پرایمینگ در کاهش اثرات ناشی از تنش شوری در جودوسر در مرحله جوانه­زنی و رویشی است. آزمایشی به­منظور بررسی اثر هیدرو­پرایمینگ، پیش­تیمار اسید­جیبرلیک و نانو ذره نقره (پرایمینگ در آزمایشگاه و محلول­پاشی در گلخانه) در بهبود شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه یولاف در شرایط تنش شوری در چهار سطح (صفر، 4، 8، 12) دسی­زیمنس بر متر و اسید­جیبرلیک با غلظت 20ppm و نانو ذره نقره 10ppm به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا" تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه­زنی، عملکرد دانه و طول ساقه­چه و ریشه­چه و وزن خشک گیاه­چه، هدایت الکتریکی بود. نتایج نشان داد که شوری تأثیر معنی­داری (01/0 >P) بر تمام این صفات داشت. اثر متقابل شوری و پرایمینگ بر درصد جوانه­زنی معنی­دار نشد. اثر متقـابل شوری و محلـول­پاشی بر عملکرد دانه، طول ریشـه­چه، طول ساقه­چه و وزن خشک ریشه­چه معنی­دار بود (01/0 >P). میانگین اثرات متقابل شوری و محلول­پاشی نشان داد که بیش­ترین عملکرد دانه ( 49/2 گرم در بوته) وطول ریشه­چه (29/13 سانتی­متر) و بیش­ترین طول ساقه­چه (99/14سانتی­متر) و وزن خشک گیاه­چه (819/24 میلی­گرم) آن از شوری صفر و پیش تیمار نانو­ذره نقره حاصل شد. کم­ترین میزان عملکرد دانه (499/1گرم در بوته )، طول ریشه­چه (دو سانتی­متر، طول ساقه­چه 10 سانتی­متر) از تیمار شوری 12 دسی­زیمنس بر متر و عدم مصرف مواد ضد تنش حاصل شد. با توجه به نتایج حاصله، مصرف نانو ذره نقره و هیدرو­پرایمینگ اثر تنش شوری شدید را تا حدود زیادی کاهش داد و میزان عملکرد دانه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها