تأثیرکاربرد کولتیواتور، چند‌کشتی همزمان و مقادیر مصرف نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت در منطقه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق- ایران

2 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، فراهان- ایران

چکیده

جهت بررسی تأثیرکاربرد کولتیواتور، چند­کشتی هم­زمان و مقادیر مصرف نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت تحت شرایط آب و هوایی منطقه اصفهان در سال 1392، آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح کود اوره (صفر، 150 و300 کیلو­گرم در هکتار) و پنج سطح از تیمار­های ترکیبی کاربرد کولتیواتور و چند­کشتی هم­زمان ذرت با لگوم­های مختلف (ذرت خالص، ذرت خالص + کولتیواتور­زدن، ذرت + سویا + کولتیواتور­زدن، ذرت + لوبیا چشم بلبلی + کولتیواتور­زدن، ذرت + یونجه + کولتیواتور­زدن) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر­متقابل سطوح کود اوره و چند­کشتی هم­زمان + کاربرد کولتیواتور بر صفات ارتفاع ساقه، طول پانیکول، وزن تر کل، وزن خشک ساقه و برگ، وزن خشک بلال، شاخص باروری بوته و تعداد دانه در بلال معنی­دار شد. به­طوری­که بیش­ترین مقدار عملکرد علوفه ذرت با میانگین 83/73 تن در هکتار مربوط به تیمار کشت ذرت+ کشت لوبیـا چشم بلبلـی+ کاربرد کولتیـواتور+ مصرف 150 کیلـو­گـرم در هکتـار اوره و کم­ترین مقدار آن با میانگین 90/46 تن در هکتار مربوط به تیمار کشت ذرت+ کشت لوبیا چشم بلبلی+ کاربرد کولتیواتور+ عدم مصرف کود اوره بود. به­نظر می­رسد استفاده از روش چند­کشتی هم­زمان با گیاهان لگوم و مصرف مقادیر کاهش یافته کود­های شیمیایی می­تواند از طریق ایجاد تنوع کشت و تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه توسط گیاهان لگوم یکی از روش­های رسیدن به سیستم­های زراعی پایدار باشد.   

کلیدواژه‌ها