بررسی تأثیر تراکم‌های مختلف کشت مخلوط ذرت علوفه‌ای (رقم704) و ماش (رقم پرتو) بر عملکرد کل و عملکرد پروتئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

2 مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین. ورامین- تهران-ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به­صورت یک آزمایش مزرعه­‌ای در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در تابستان 1390 انجام شد. این آزمایش در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با هشت تیمار در24 کرت آزمایشی اجرا شد. نتایج نشان داد که کشت کلیه تیمار­های درهم با سطوح تراکمی 90 و 110 هزار بوته در هکتار برای گیاه ذرت و 250 و 350 هزار بوته در هکتار برای گیاه ماش نسبت به کشت خالص دو گیاه در سطح تراکم ذکر شده، از نظر شاخص نسبت برابری زمین (LER) بین حداقل 27/1 مربوط به تراکم 110 هزار بوته در هکتار ذرت و 250 هزار بوته در هکتار ماش تا حداکثر 49/2 مربوط به تراکم 90 هزار بوته در هکتار ذرت و 350 هزار بوته در هکتار ماش متغیر بود. از سـوی دیگر بررسـی ضرایب شاخص غالبیت در تیمار­های مخلوط حاکی از آن است که گیاه ذرت در بیش­تر تیمار­های مخلوط به­عنوان گیاه غالب شناخته شد. همچنین نتایج بررسی عملکرد کل علوفه­ی خشک در بالا­ترین سطح، در تیمار T2 به میزان 3/17 تن در هکتار و در پایین­ترین حالت آن در تیمار T4 به­میزان 2/1 تن در هکتار بود و عملکرد کل علوفه­ی تر در بالا­ترین میزان در تیمار T2 به­مقدار 3/77 تن در هکتار و در تیمار T4 به­کم­ترین میزان خود 9/3 تن در هکتار رسید. در عملکرد کل پروتئین در بالا­ترین میزان در تیمار T8، 1/3 تن در هکتار و در پایین­ترین میزان آن در تیمار T4، 12/0 تن در هکتار به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها