بررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رامین اهواز، اهواز- ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان، آمل – ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رامین اهواز، اهواز- ایران.

4 گروه اگرو– اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران.

چکیده

نخود دومین گیاه مهم ازگروه حبوبات است که دارای پروتئینی با کیفیت بالا و نقش عمده­ای در افزایش نیتروژن خاک دارد این گیاه حساس به شوری است، در این راستا یکی از عناصری که می­تواند با بهبود وضعیت آب گیاه، اثرات شوری را تعدیل نماید سیلیسیم است. به­این منظور آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه در ایلام انجام شد. عوامل آزمایش شامل شـوری خاک با سه سطح دو، چهار و شش دسی­زیمنس بر متر و سیلیکات سدیم با سه سطح صفر، یک و دو میلی­مولار بودند. نتایج نشان داد که شوری تأثیر معنی­داری بر تعداد غلاف در متر­مربع، تعداد دانه در متر­مربع، وزن صد دانه، عملکرد دانه و ماده خشک داشت، افزایش سطح شوری منجر به کاهش این صفات شد. کم­ترین عملکرد دانه در حالت شوری شش دسی­زیمنس بر متر به­مقدار 4/41 گرم در متر­مربع به­دست آمد. سیلیسیم نیز تأثیر معنی­داری بر تعداد غلاف در متر­مربع، وزن صد دانه و عملکرد دانه داشت. بیش­ترین عملکرد دانه در حالت مصرف دو میلی­مولار سیلیکات سدیم به مقدار 7/99 گرم در متر­مربع به­دست آمد. 

کلیدواژه‌ها