بررسی تاثیر سطوح آبیاری و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم ایروفلور آفتابگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گناباد- ایران

چکیده

به­منظور بررسی تاثیر سطوح آبیاری و نحوه تقسیط نیتروژن مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگران رقم ایروفلور، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 اجرا شد. عامل اصلی تیمار آبیاری در سه سطح شامل: آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله هشت برگی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و عامل فرعی تیمار نیتروژن در سه سطح N1: 25 در صد کاشت، 50 درصد هشت برگی، 25 درصد ظهور طبق، N2: 50 درصد هشت برگی، 50 درصد ظهور طبق و :N3 50 درصد کاشت، 50 درصد در مرحله ظهور طبق اجرا شد. قطع آبیاری در مرحله گلدهی باعث کاهش معنی­دار قطر طبق، وزن صد دانه شد. در شرایط تنش در مرحله 8 برگی تقسیط نیتروژن در سطح سوم نسبت به سطح اول موجب افزایش معنی­دار به­ترتیب 12 و 29 درصدی قطر طبق و عملکرد بیولوژیک شد و نشان داد که تقسیط مناسب نیتروژن در زمانی که گیاه با تنش مواجه نیست کارایی استفاده از نیتروژن را افزایش می­دهد. به­نظر می­رسد که گیاه آفتابگردان در هر دو مرحله رویشی (هشت برگی) و زایشی (گلدهی( نسبت به قطع آبیاری حساس است و تقسیط مناسب کود در آبیاری مطلوب و تنش در مرحله­ی هشت برگی نسبت به تنش در مرحله گلدهی جهت حصول عملکرد از اهمیت بیش­تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها