بررسی اثر محلول‌پاشی سلنیوم بر صفات کیفی و فعالیت‌های آنزیمی گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، وارامین پیشوا، وارامین-ایران.

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر کاربرد سلنیوم بر صفات کیفی و فعالیت­های آنزیمی گلرنگ تحت رژیم­های مختلف رطوبتی خاک، تحقیقی در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد ورامین واقع در استان تهران- شهرستان ورامین در سال 1393به­صورت کرت خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل عامل اصلی رژیم­های آبیاری در سه سطح: [50 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری معمول)، 80 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش متوسط)، 110 میلی­متر تبخیـر از تشتک تبخیـر کلاس A (تنش شدید)] و عامل فـرعی محلول­پاشی سلنیوم در چهار سطح شامل: [محلول­پاشی آب خالص، 100 میلی­گرم در لیتر، 200 میلی­گرم در لیتر، 300 میلی­گرم در لیتر] بودند. نتایج نشان داد که رژیم­های مختلف آبیاری و محلول­پاشی سلنیوم تأثیر معنی­داری بر فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید­دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز داشت اما با افزایش شدت تنش تغییری در فعالیت این آنزیم­ها مشاهده نشد. همچنین اثر تیمار­های اعمال‌شده بر درصد و عملکرد روغن، درصد پروتئین و میزان سلنیوم دانه معنی­دار بود. همچنین تأثیر کاربرد سلنیوم بر میزان سلنیوم دانه معنی­دار بود اما تأثیـر رژیم­های مختلف آبیـاری بر این صفت از نظر آماری تاثیر معنی­داری نداشت. اثر متقابل رژیم­های مختلف آبیاری و محلول­پاشی سلنیوم نیز بر میزان سلنیوم دانه و درصد روغن معنی­دار بود. به­طور­کلی نتایج نشان داد محلول­پاشی 300 میلی­گرم در لیتر به­همراه آبیاری معمول بیش­ترین تأثیر را در این صفات داشت. 

کلیدواژه‌ها