بررسی کاربرد توام روش‌های کنترل علف‌های هرز و کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن در کنترل علف هرز ذرت سینگل کراس 406

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و اداره جهاد کشاورزی گچساران، یاسوج- ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز- ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود­زیستی تثبیت کننده نیتروژن و روش­های کنترل علف­های هرز، بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی رشد ذرت رقم سینگل کراس 406، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سال زراعی 92-1391 در سه تکرار اجرا شد. کرت­های اصلی شامل کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن در سه سطح: تلقیح بذر با کود­زیستی ازوتوباکتر. تلقیح بذر با کود­زیستی آزوسپیریلوم. شاهد (عدم مصرف کود­زیستی) و کنترل علف­های هرز با پنج سطح: بدون وجین (شاهد)، وجین کامل، دو لیتر در هکتار علفکش نیکوسولفورون، یک­و­نیم لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون. یک لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون بود. نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار­ها نشان داد که بیش­ترین عملکرد دانه (1/11313 کیلو­گرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (4/28673 کیلو­گرم در هکتار) و شاخص برداشت (5/39 درصد) از تیمار تلقیح با ازتوباکتر و وجین کامل حاصل شد که با تیمار­های تلقیح با ازتوباکتر و مصرف دو­لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون، آزوسپیریلوم و مصرف دو لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون و آزوسپیریلوم و وجین کامل اختلاف معنی­داری نداشتند و در یک کلاس آماری جای گرفتند. بالا­ترین میزان وزن هزار دانه (9/300 گرم) از تیمار مصرف آزوسپیریلوم و مصرف دو لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون به­دست آمد که با تیمار­های تلقیح با ازتوباکتر و مصرف دو لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون، آزوسپیریلوم و وجین کامل و ازتوباکتر و وجین کامل اختلاف معنی­داری نداشتند و در یک کلاس آماری جای گرفتند. لازم بذکر است که کم­ترین میزان این صفات از تیمار عدم وجین و عدم کاربرد کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن به­دست آمد. بالا­ترین میزان تعداد علف هرز در متر­مربع (5/14 عدد)، وزن تر علف هرز در متر­مربع (146/2 کیلـو­گرم در متـر مربع) و وزن خشک علـف هرز در متر­مربع (558/0 کیلو­گرم در متر­مربع) را تیمار مصرف آزوسپیریلوم و عدم وجین به­دست آوردند و مصرف کود­های زیستی ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و وجین کامل و مصرف دو لیتر در هکتار علف­کش نیکوسولفورون کم­ترین میزان را به­خود تخصیص دادند.

کلیدواژه‌ها