بررسی مصرف کمپوست زباله شهری همراه با نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین- ایران.

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ایران

چکیده

روند رو­به­رشد تولید پسماند شهری معضلی است که سلامت جامعه را تهدید می­کند و در صورت عدم توجه، خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد می­کند. در این پژوهش اثرات ترکیبی کمپوست با کود نیتروژن بر خصوصیات کمی وکیفی گندم و ویژگی­های فیزیکو­شیمیایی خاک بررسی گردید. نه تیمار ترکیبی کمپوست و نیتروژن در قالب کرت­های یک­بار خرد شده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی1390-1389 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. تیمار­ها عبارت بودند از: مصرف کمپوست زباله در سه سطح صفر، 10 و20 تن در هکتار و مصرف نیتروژن در سه سطح صفر، 100 و 200 تن در هکتار. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثرات ساده کمپوست پسماند شهری و نیتروژن و اثر متقابل آن­ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی­دار شد. بالا­ترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از مصرف 20 تن در هکتار کمپوست همراه با 100 کیلو­گرم در هکتار نیتروژن به­دست آمد. وزن هزار دانه با مصرف کمپوست افزایش معنی­دار 4/20 درصد نسبت به تیمار شاهد داشت. از طرف دیگر مصرف نیتـروژن نیـز باعث افزایش7/26 درصدی وزن هزار دانـه شـد. صفت شاخص برداشت با مصـرف کمپوست افزایش معنی­دار 8/11 درصد نسبت به تیمار شاهد داشت.از طرف دیگر مصرف نیتروژن باعث افزایش 9/4 درصد صفت شاخص برداشت شد. بیش­ترین شاخص برداشت نیز از تیمار 20 تن در هکتار کمپوست همراه با 100 کیلو­گرم نیتروژن به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها