تأثیر کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت در اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق-ایران.

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، فراهان- ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر چند کشتی ذرت با لگوم­های مختلف و کولتیواتور زدن بر عملکرد ذرت رقم 704 در سال 1392 در شرایط مزرعه ای واقع در منطقه ورزنه (اصفهان) آزمایشی به­صورت استریپ بلوک در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار کولتیواتور زدن به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل (عدم کولتیـواتور، زدن کولتیـواتور در ارتفاع 30 سانتی­متری بوته­های ذرت، زدن کولتیواتور در ارتفاع 60 سانتی­متری بوته­های ذرت) و تیمار چند کشتی همزمان به­عنوان عامل فرعی در پنج سطح شامل (کشت خالص ذرت، کشت ذرت + یونجه، کشت ذرت + ماش، کشت ذرت + لوبیا چشم بلبلی، کشت ذرت + سویا) بود. نتایج نشان داد که تیمار کولتیواتور زدن بر صفات ارتفاع ساقه، وزن تر ساقه و برگ، عملکرد دانه، تعداد بلال در متر­مربع معنی­دار بود. تیمار چند کشتی همزمان نیز بر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد بلال در متر­مربع تأثیر معنی­داری داشت. در بین سطوح تیمار استفاده از کولتیواتور، تیمار عدم استفاده از کولتیواتور با میانگین 1859 و کولتیواتور زدن در ارتفاع 60 سانتی­متری ذرت با میانگین 1559 کیلوگرم در هکتار به­ترتیب بیش­ترین و کم­ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. همچنین در بین سطوح تیمار چند کشتی همزمان، تیمار کشت خالص ذرت با میانگین 1802 کیلو­گـرم در هکتـار و تیمـار (کشت ذرت + ماش سبز) با میانگین 1620 کیلـو­گرم در هکتار به­ترتیب بیش­ترین و کم­ترین عملکرد دانه را داشت. 

کلیدواژه‌ها