ارزیابی مصرف انرژی و تحلیل اقتصاد‌سنجی در تولید خیار گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان، آمل; ایران

چکیده

تحقیـق حاضـر به­منظور بررسی شـاخص­های انرژی و نیز تحلیل اقتصاد­سنجی در تولید خیار گلخانه­ای در شهرستان جیرفت انجام گرفت. بدین منظور از بین گلخانه­داران این شهرستان، 31 گلخانه به­طور تصادفی انتخاب و جمع­آوری داده­ها از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری انجام شد. با توجه به نتایج، کل انرژی ورودی در تولید خیار گلخانه­ای 95/146 گیگاژول در هکتار بود که سوخت با 8/46 درصد، کود شیمیایی با 52/20 درصد و الکتریسیته با 71/18 درصد بیش­ترین سهم را از کل انرژی ورودی داشتند. همچنین کارآیی انرژی، بهره­وری انرژی و انرژی خالص در تولید خیار نیز به­ترتیب 58/0، 72/0 کیلو­گرم بر مگاژول و 2/62- گیگا­ژول در هکتار محاسبه شد. همچنین سهم انرژی تجدید­پذیر و تجدید­ناپذیر از کل انرژی ورودی به­ترتیب 9/93 و 6 درصد بودند. نتایج رگرسیونی نشان داد تمام نهاده­های موثر تولید به­جز سوخت و کود شیمیایی بر عملکرد تاثیر معنی­داری داشت. در بین نهاده­های تولید نیروی انسانی بیش­ترین تاثیر را در بین نهاده­ها بر عملکرد داشت. با توجه به نتایج به­دست آمده، مدیریت منـابع سوخت و مصرف بهینه کود­های شیمیایی، می­توان کارایی و بهره­وری انرژی در تولیدات گلخانه­ای خیار در شهرستان جیرفت را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها