بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر ((seed coating بر میزان جوانه‌زنی رقم گندم زاگرس، تحت شرایط سطوح رطوبتی خاک و عمق کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مرتعداری واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد- ایران

چکیده

پوشش­دار کردن (Seed coating) یکی از روش­های تقویت کننده بذر است که در آن مواد مختلفی را به سطح خارجی بذر می­چسبانند تا اثرات منفی برخی عوامل محیطی را به حداقل برسانند و توان استقرار گیاه را افزایش دهند. این تحقیق به­منظور شناخت اثر شـیوه­های مختلف پوشــش­دار کردن بذر بر جوانه­زنی رقم گندم زاگرس در شرایط مختلف سطوح رطوبتی خاک و عمق کاشت و در اتاقک رشد با بستر خاک زراعی به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمار ماده پوشش­دهنده در چهار سطح بدون پوشش (NC)، ماده با پایه معدنی (CC)، ماده با پایه آلی (OC) و ماده با پایه هیدروژل (HC)، تیمار درصد رطوبت خاک در سه سطح 9%، 14% و 21% وزن خاک خشک و تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت سطحی و سه برابر قطر بذر استفاده شد. در طول مدت آزمایش میزان جوانه­زنی مورد ارزیابی قرار­گرفت، نتایج حاصل نشان داد کلیه اثرات اصلی تیمار­ها (پوشش بذر، رطوبت خاک و عمق کاشت) بر درصد جوانه­زنی رقم گندم زاگرسدر سطح یک درصد معنی­دار شد. اثر متقابل تیمارهای رطوبت خاک و پوشش بذر و همچنین تیمار­های عمق کاشت و پوشش بذر، بر درصد جوانه­زنی در سطح یک درصد معنی­دار شد. اثر متقابل تیمار­های رطوبت خاک و عمق کاشت و همچنین اثرات سه گانه تیمار­های عمق کاشت، رطوبت خاک و پوشش بذر روی درصد جوانه­زنی معنی­دارنگردید.
 

کلیدواژه‌ها