مقایسه تاثیر کود‌های زیستی و دامی بر‌خصوصیات زراعی گیاه دارویی مریم گلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل- ایران

2 - استادیار و مدیر قطب گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل- ایران

3 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل - ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آمل - ایران

چکیده

به­منظور مطالعه اثر کود مرغی و باکتری­های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی مریم گلی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 بین درختان باغ مرکبات با ارتفاع 11 متر از سطح دریا به اجرا شد. عامل اول در سه سطح شامل: کود مرغی سه تن در هکتار، شش تن در هکتار، شاهد. عامل دوم در چهار سطح شامل: آزوسپیریلوم، سودوموناس، آزوسپیریلوم+ سودوموناس و شاهد بود. استفاده از کود مرغی و باکتری محرک رشد اثر معنی­دار بر افزایش حجم تاج پوشش، ارتفاع بوته، حجم ریشه ، طول برگ‌، عرض برگ گذاشت. اثر متقابل کود زیستی و آلی نیز به­جز بر حجم تاج پوشش و حجم ریشه تاثیر مثبت و معنی­داری بر سایر صفات داشت. بر­اساس نتایج اثرات متقابل بیش­ترین حجم تاج پوشش، ارتفاع بوته، حجم ریشه، طول برگ‌، عرض برگ در ترکیب دو باکتری همراه با کاربرد شش تن کود به ترتیب با متوسط 33/64 سانتی­متر، 40/58 سانتی­متر، 73/64 میلی­لیتر، 86/6 سانتی­متر، 2 سانتی­متر و کم­ترین مقدار این صفات در حالت عدم مصرف کود مرغی و بدون استفاده از کود زیستی به­ترتیب با میانگین 41 سانتی­متر، 06/35 سانتی­متر، 36/25 میلی­لیتر، 13/4 سانتی­متر، 16/1 سانتی­مترحاصل شد. نتایج نشان داد مصرف کود زیستی به­همراه کود دامی باعث افزایش بهبود خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی مریم گلی در منطقه گردید.

کلیدواژه‌ها