بررسی اثر مایکوریزا و کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین- ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین– پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

به­منظور بررسی تاثیرات کاربرد کود­های مایکوریزا برای کاهش مصرف کود­های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی در تابستان سال 1393 در منطقه رباط کریم تحقیقی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل سطوح مختلف کود فسفره شامل، 25%، 50%، 75% و 100% کود شیمیایی فسفره بر اساس آزمون خاک و عامل دوم سطوح مختلف قارچ میکوریزا شامل عدم استفاده از قارچ میکوریزا (شاهد)، 60 کیلو­گرم در هکتار،120 کیلو­گرم در هکتار مصرف میکوریزا بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره و مایکوریزا بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و وزن هزار دانه معنی­دار شد. بالا­ترین عملکرد دانه و تعداد ردیف در بلال از تیمار مصرف 50% کود شیمیایی فسفره و کاربرد 60 کیلو­گرم در هکتار میکوریزا، (P2M2) و کم­ترین میزان در تیمار بدون مصرف مایکوریزا و 25 درصد فسفر (P1M1) حاصل شد. بیش­ترین تعداد دانه در ردیف، از تیمار120 کیلو­گرم در هکتار میکوریزا و 50% کود شیمیایی فسفره حاصل شد. بنابراین توصیه می­شود که برای بهره­وری بهتر از عناصر معدنی خاک و کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره، از تیمار 50 درصد کود شیمیایی فسفره توصیه شده و کاربرد 60 کیلو­گرم در هکتار میکوریزا در کشت ذرت استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها