مقایسه تاثیر کود‌های زیستی و دامی بر‌خصوصیات زراعی گیاه دارویی بادرنجبویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، آمل ایران.

3 استادیار و مدیر قطب گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آمل - ایران

چکیده

به­منظور مطالعه اثر کود­های آلی و بیولوژیکی بر ویژگی­های رشد، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1393 در استان مازندران شهرستان محمود­آباد انجام شد. عامل اول در سه سطح شامل کاربرد کود­گوسفندی به مقدار 5 و 10 تن در هکتار و عدم مصرف یا شاهد، عامل دوم در چهار سطح شامل باکتری ازتوباکتر و باسیلوس به ترتیب از سویه­های ( chrococcumو pobilis ترکیب دو باکتری و عدم مصرف می­باشند. نتایج نشان داد، کاربرد کود­های دامی و بیولوژیک منجر به افزایش طول ریشه، وزن ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و همچنین وزن خشک بوته نسبت به شاهد گردید و تیمار­های تلفیقی کود گوسفندی و باکتری­ها بیش­ترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند. اثرات متقابل کود گوسفندی و باکتری نشان داد که بیش­ترین مقدار طول ریشه از تیمار 10 تن و تلفیق مصرف باکتری با میانگین 66/43 سانتی­متر و کم­ترین آن با میانگین 24 سانتی­متر در تیمار عدم مصرف کود گوسفندی و باکتری حاصل شد. استفاده از ترکیب تیمار کود زیستی و دامی، منجر به افزایش 55 درصدی وزن خشک کل گیاه نسبت به سایر تیمار شاهد شد.

کلیدواژه‌ها