اثر سطوح نیتروژن، کاربرد کولتیواتور و چند کشتی هم‌زمان بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، نراق، ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، فراهان، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بین‌المللی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

تحقیقی به­منظور بررسی تأثیر سطوح کود اوره، کاربرد کولتیواتور و چند­کشتی هم­زمان با گیاهان لگوم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 704 در سال 1392 در شرایط مزرعه­ای واقع در منطقه ورزنه (اصفهان) انجام شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل سه سطح کود اوره (صفر، 150 و300 کیلو­گرم در هکتار) و عامل دوم شامل پنج سطح از تیمار­های ترکیبی کاربرد کولتیواتور و چند­کشتی هم­زمان ذرت با لگوم­های مختلف (ذرت خالص، ذرت خالص+ کولتیواتور­زدن، ذرت+ سویا+ کولتیواتور­زدن، ذرت + لوبیا چشم بلبلی+ کولتیواتور­زدن، ذرت+ یونجه+ کولتیواتور­زدن) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح کود اوره و چند­کشتی هم­زمان بر صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ سبز، وزن چوب و پوست بلال، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه معنی­دار بود. به­طوری­که بیش­ترین مقدار عملکرد دانه ذرت با میانگین 33/6342 کیلو­گرم در هکتار مربوط به­تیمار کشت ذرت خالص + مصرف 150 کیلو­گرم در هکتار اوره و کم­ترین مقدار آن با میانگین 2009 کیلو­گرم در هکتار مربوط به تیمار ذرت + عدم مصرف کود اوره بود. همچنین تیمار کشت ذرت + لوبیا چشم بلبلی + کاربرد کولتیواتور + مصرف 150 کیلو­گرم در هکتار کود اوره با میانگین 79/42 عدد بیش­ترین تعداد دانه در ردیف و تیمار کشت ذرت + عدم مصرف کود اوره با میانگین 16/27 عدد کم­ترین تعداد را به­خود اختصاص دادند. به­نظر می­رسد که تأمین عناصر مورد نیاز گیاه در جهت تولید عملکرد کمی و کیفی محصول از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به­نحوی­که در این آزمایش مصرف بهینه نیتروژن و عدم وجود رقابت بین گونه­ای در اثر کاربرد کولتیواتور و حذف گیاهان لگوم بهترین نتیجه را به­همراه داشت

کلیدواژه‌ها