بررسی تأثیر شوری و اسید آسکوربیک بر خصوصیات رشدی بابونه آلمانی (Chamomillarecutita L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آمل - ایران

چکیده

بابونه یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان است و با توجه به­کاربرد روز­افزون آن درصنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطر­سازی و تهیه چاشنی­های غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­باشد. شوری خاک یکی از موانع و محدودیت­های اصلی در تولید بهینه محصولات کشاورزی از جمله گیاهان دارویی است. اسید آسکوربیک از ترکیبات آنتی اکسیدانی بسیار قوی بوده که می­تواند اثرات شوری بر گیاهان را کاهش دهد. به این منظور آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شهرستان دره­شهر در سال 1390 با سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل شوری آب آبیاری، به عنوان عامل اصلی با سه سطح (0، 50 و 100 میلی­مولار) و اسید آسکوربیک با سه سطح (0، 5 و 10 میلی­مولار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که افزایش شوری باعث کاهش معنی­دار ارتفاع، ماده خشک کل، عملکرد گل خشک و دانه شد اما با مصرف اسید آسکوربیک این صفات  افزایش معنی­دار این نشان داد. اثر متقابل اسید آسکوربیک و شوری نیز بر عملکرد گل خشک معنی­دار بود. حداکثر عملکرد گل خشک در شوری صفر میلی­مولار و مصرف 10 میلی­مولار اسید آسکوربیک به­مقدار 1123 کیلو­گرم در هکتار به­دست آمد. نتایج این بررسی بیانگر اثرات مفید اسید آسکوربیک در کاهش اثرات مضر شوری بر عملکرد کمی گیاه دارویی بابونه آلمانی بود.
 

کلیدواژه‌ها