بررسی اثر سطوح مختلف غلظت ریز‌مغذی‌های آهن و روی بر عملکرد عملکرد گیاه ذرت Zea mays L.)) سینگل کراس 260

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین پیشوا، ورامین– ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده

به­منظور بررسی اثرات سطوح مختلف غلظت­های ریز­مغذی آهن و روی بر عملکرد گیاه ذرت( Zea mays L.)  سینگل کراس 260 آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا در تیر­ماه سال 1392 انجام شد. عامل اول کود شیمیایی سولفات آهن در سه سطح (صفر، دو، چهار در هزار) و عامل دوم کود شیمیایی سولفات روی در سه سطح (صفر، چهار، هشت در هزار) به­صورت محلول­پاشی در دو مرحله (مرحله اول هشت برگی و مرحله دوم ظهور گل تاجی) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار سطوح غلظت آهن چهار در هزار و روی چهار در هزار بر صفات آزمایشی عملکرد بیولوژیک با میانگین3/24856 کیلو­گرم­در­هکتار، عملکرد دانه با میانگین 5/9496 کیلو­گرم در هکتار، درصد پروتئین با میانگین 06/9 درصد، عملکرد پروتئین با میانگین 4/860 کیلو­گرم در هکتار، شاخص برداشت با میانگین 72/38 درصد و شاخص سطح برگ با میانگین 27/6 نسبت به تیمار شاهد (عدم محلول­پاشی) بیش­ترین تاثیر را در گیاه ذرت سینگل کراس 260 در منطقه ورامین داشت

کلیدواژه‌ها