تاثیر شدت برگ‌زدایی بر صفات کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و پایداری غشای سلولی و عملکرد دانه در سورگوم دانه‌‌ای(Sorghum bicolor L.) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین- ایران

2 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین – ایران.

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین – ایران

چکیده

آزمایشی به­منظور بررسی اثر تنش خشکی و برگ­زدایی بر گیاه سورگوم به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین انجام شد. تیمار­ها شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری پس از 50 میلی­متر تبخیر، 90 میلی­متر تبخیر و 130 میلی­متر تبخیر) و برگ­زدایی نیز در سه سطح (عدم برگ­زدایی، حذف 33 درصد برگ­ها، حذف 66 درصد برگ­ها) بود. نتایج نشان داد اثر ساده تنش خشکی و اثر متقابل تنش خشکی برگ­زدایی تاثیر معنی­داری بر محتوای آب نسبی گذاشت. در بین سطوح مختلف برگ­زدایی بیش­ترین محتوای آب نسبی برگ از تیمار حذف 33 درصد برگ­ها و کم­ترین میزان را شرایط شاهد (عـدم حـذف برگ) به دست آمد که با حـذف 66 درصـد برگ­ها در گـروه آماری یکسان قرار­گرفت. اثر ساده تنش خشکی، برگ­زدایی تاثیر معنی­داری بر میزان کلروفیل داشت در حالی­که اثر متقابل تنش خشکی برگ­زدایی اختلاف معنی­داری بر میزان کلروفیل نشان نداد. اثر متقابل تنش خشکی و برگ­زدایی مشخص کرد که بیش­ترین میزان کلروفیل را تیمار شرایط آبیاری معمول و حذف 33 درصد برگ­ها و کم­ترین میزان را شرایط آبیاری معمول و حذف 66 درصد بود. اثر ساده تنش خشکی و اثر متقابل تنش خشکی و برگ­زدایی تاثیر معنی­داری بر پایداری غشای داشت. اثر ساده برگ­زدایی اختلاف معنی­داری را از نظر پایداری غشای نشان داد. اثر متقابل تیمار­ها مشخص کرد که کم­ترین پایداری غشای مربوط به تیمار تنش خشکی 130 میلی­متر و حذف 66 درصد برگ­ها و بیش­ترین میزان را تنش 90 میلی­متر و حذف 33 درصد برگ­ها داشت

کلیدواژه‌ها