بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ گونه‌های گیاهی اطراف کارخانه سیمان (مطالعه موردی کارخانه سیمان پیوند گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن- ایران.

2 استادیار گروه دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن- ایران

3 استادیارگروه مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب و منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن- ایران

چکیده

با پیـشرفت روز­افـزون صنـایع و کارخانه­‌ها، انسـان و دیگر موجـودات زنده در معرض مخاطـرات بیش­تر قرار می­گیرند. یکی از عوامل مهم ایجاد­کننده آلودگی­ها، فرآیند تولید سیمان در کارخانه­ها است. این مطالعه با هدف تعیین میزان جذب آلاینده­های حاصل از گرد و غبار کارخانه سیمان توسط نمونه­های برگ گونه­های گیاهی غالب اطراف کارخانه پیوند سیمان گلستان صورت گرفت. برای این منظور هفت ایستگاه در فواصل مختلف مشخص و پس از بررسی منطقه و شناسایی گونه­های غالب منطقه اقدام به تهیه 24 نمونه  با سه تکرار شد. برگ­ها از ارتفاع یک تا دو متـری از سطـح زمین از قسمت بیرونی تاج پوشش و آن­هایی که رو به کارخـانه، جمـع­آوری شدند پس از آماده­سازی نمونه­ها ازICP  برای تعیین میزان فلزات و از نرم افزار Spss با سطح معناداری پنج درصد برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. میانگین غلظت نقره، آرسنیک، کادمیوم، کبالت، کروم، سزیم، بیسموت و باریم با یکدیگر در درخت بلوط و گیاهان سیاه تلو و نی از لحاظ آماری معنی­دار نشد، به­عبارت دیگر میزان جذب فلزات در درخت بلوط و گیاهان سیاه تلو و نی یکسان است. میزان کادمیوم گیاه سیاه تلو بیش­تر از درخت بلوط است، به­عبارت دیگر سیاه تلو کادمیوم را از سایرین بهتر جذب ( µg.gr-188 /20) می­کند. غلظت فلزات سمی در برگ­های گیاهان منطقه مورد مطالعه نشان از ورود فلزات سنگین از هوا و جذب سطحی برگ­ها دارد. 

کلیدواژه‌ها