ارزیابی تاثیر کاربرد قارچ‌کش هیپوکلریت سدیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز- ایران

2 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز- ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

در سال­های اخیر بیماری­های قارچی افزایش یافته و خسارت زیادی به محصـولات زراعی وارد کرد، بنابراین ضد­عفـونی بذر به­عنوان یکی از راه­های پیشگیری کننده و کاهش دهنده­ی آلودگی در زراعت گندم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. جهت ارزیابی تاثیر غلظت­های مختلف هیپوکلریت­سدیم در چهار سطح: دو، چهار، شش و هشت درصد و زما‌ن­های مختلف ضد­عفونی: دو، پنج، هفت و ده دقیقه بر بذر گندم نان (رقم چمران) آلوده به قارچ Aspergillus flavus، تحقیقی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد اثر متقابل غلظت هیپوکلریت­سدیم و زمان اعمال تیمار بر صفات میانگین جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه و طول ساقه­چه در سطح احتمال پنج درصد و سرعت جوانه­زنی در سطح یک درصد معنی­دار بود. تیمار مدت زمان شش دقیقه مصرف محلول هفت درصد هیپوکلریت­سدیم دارای بالا­ترین مقدار جوانه­زنی (96 درصد)، طول ریشه­چه (89/10 سانتی­متر)، طول ساقه­چه (5/10 سانتی­متر)، سرعت جوانه­زنی (92/39 روز) و میانگین زمان جوانه­زنی (5/5 روز) نسبت به سایر تیمار­ها دارا بود، در مقابل تیمار مدت زمان دو دقیقه مصرف محلول 10 درصد هیپوکلریت­سدیم کم­ترین مقادیر مربوط به صفات مقدار جوانه­زنی (33/81 درصد)، طول ریشه­چه (58/4 سانتی­متر)، طول ساقه­چه (9/8 سانتی­متر)، سرعت جوانه­زنی (17/31 روز) و میانگین زمان جوانه­زنی (5/4 روز) نسبت به سایر تیمار­ها دارا بود. در مجمـوع استفاده از محلـول هیپوکلریت­سدیم هفت درصـد طی مدت زمان شش دقیقه جهت ضد­عفونی و مقابله با آلودگی بذور گندم نان جهت بهبود مؤلفه­های جوانه­زنی توصیه می­شود

کلیدواژه‌ها