ارزیابی تاثیر سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات گیاهچه کلزا تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رامین اهواز، اهواز – ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان، آمل ; ایران

3 دانشجوی دکتری آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد – ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران.

چکیده

امروزه تنش و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه­ی کود­های شیمیایی، از مهم­ترین معضلات تولید در بخش کشاورزی می­باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر باکتری سودوموناس بر خصوصیات رویشی گیاهچه کلزا تحت تنش خشکی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین در سال 1391 انجام شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار انجام شد. عامل اول شامل سویه باکتری Pseodomonas fluorescens در سه سطح شامل شاهد (عدم تلقیح با بذر)، 108p و 169 p و عامل دوم تنش خشکی در چهار سطح شامل صفر (آب مقطر)، 3/0- 6/0 و 9/0- مگاپاسکال بود. نتایج نشان داد که اثر تنش­خشکی بر تمام صفات اندازه­گیری شده معنی­دار بود. سودوموناس نیز بر طول ساقه­چه و ریشه­چه و وزن تر و خشک ساقه­چه تاثیر معنی­داری داشت. اثر متقابل تیمار­های آزمایش نیز بر طول ساقه­چه و وزن تر ساقه­چه معنی­دار بود. در بالا­ترین سطح تنش خشکی (9/0- مگاپاسکال)، وزن خشک ساقه­چه به­مقدار 09/0 گرم به­دست آمد که نسبت به تیمار عدم تنش 62 درصد کاهش داشت. در تیمار تلقیح بذور با باکتری سودوموناس فلورسنت p 169، وزن تر ساقه­چه به­مقدار 068/0 گرم به­دست آمد که نسبت به تیمار عدم تلقیح 15 درصد افزایش داشت. به­طور کلی استفاده از سویه­های باکتری سودوموناس فلورسنت توانست اثرات خشکی بر خصوصیات گیاهچه کلزا را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها