اثرات برهمکنش عناصر فسفر و روی به برخی صفات سویا رقم ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آمل - ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل- ایران.

چکیده

فسفر و روی از عناصر غذایی ضروری برای گیاه بوده که می­تواند اثرات متفاوتی در گیاهان داشته باشد. به­منظور بررسی اثرات متقابل این عناصر بر سویا، آزمایشی گلدانی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390 انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل عامل  Aبا سه سطح فسفـر (صفر، 50 ،100 میلی­گرم بر کیلو­گرم) از منبع سوپرفسفات تریپل و عامل B با سه سطح روی (صفر، 5 ،10 میلی­گرم بر کیلو­گرم) از منبع سولفات روی بود. مقایسه میانگین اثر ساده سطوح فسفر نشان داد که با افزایش سطح فسفر، غلظت فسفر برگ و بذر به­طور معنی­داری افزایش و غلظت روی برگ و ساقه به­طور معنی­داری کاهش یافت اما میزان پروتئین و روی بذر تغییری نکرد، اما میزان روغن بذر در سطح 50 میلی­گرم بر کیلو­گرم فسفر بیش­ترین مقدار بود. مقایسه میانگین اثر ساده افزایش سطوح روی نشان داد که با افزایش سطح روی، غلظت روی برگ، ساقه و بذر افزایش و غلظت فسفر بذر به­طور معنی­داری کاهش یافت اما بر غلظت فسفر برگ، پروتئین و روغن بذر تاثیر معنی­داری نداشت. حداکثر غلظت فسفر بذر با مصرف هم­زمان100 و 5 میلی­گرم بر کیلو­گرم فسفر و روی به­دست آمد و حداکثر غلظت روی بذر با مصرف هم­زمان 50 و 10 میلی­گرم بر کیلو­گرم فسفر و روی حاصل شد. به­طور کلی اثر متقابل این عناصر بر کیفی سویا تاثیرات متفاوتی داشته و استفاده متعادل آن باعث افزایش فسفر، روی و روغن در گیاه می­گردد

کلیدواژه‌ها