بررسی شاخص‌های رشد ارقام رایج و تجاری سیب‌زمینی در منطقه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران

2 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، فراهان، ایران

چکیده

سیب­زمینی ((Solanum tuberosum L. از جمله محصولات مهم و استراتژیک بوده که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد و در سطح جهان از نظر اهمیت چهارمین محصول پس از گندم، برنج و ذرت محسوب می­شود. بنابراین بررسی وضعیت سازگاری و فنولوژی ارقام مختلف سیب­زمینی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به­منظور انجام بررسی شاخص­های رشد برخی از ارقام تجاری و رایج سیب­زمینی، آزمایشی در سال 1389 در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در اصفهان به اجرا در­آمد. ارقام تجاری و رایج مورد استفاده شامل ارقام: راموس، سانته، شپدی، مارفونا، مارادونا، میلوا، سانته، سانتانا، گرانولا، کوزیما و آگریا بودند. در این آزمایش اکثر شاخص­های رشد سیب­زمینی اندازه‌­گیری و بررسی شدند. نتایج نشان داد که اکثر شاخص­های رشد از قبیل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص، نسبت سطح برگ، سطح ویژه برگ و دوام سطح برگ سیب­زمینی تحت تأثیر ویژگی­های ژنتیکی ارقام مورد بررسی قرار گرفت و در سطح آماری یک درصد اختلاف معنی­داری داشتند. نتایج مقایسه میانگین­ها نشان داد که رقم کوزیما با میانگین 23/5 و رقم سانته با میانگین 07/3 به­ترتیب بیش­ترین و کم­ترین شاخص سطح برگ را به­خود اختصاص دادند. هدف اصلی از این آمایش بررسی نحوه سازگاری و مطالعه فنولوژی ارقام تجاری و رایج سیب­زمینی در شرایط آب و هوایی استان اصفهان بود. البته در­صورت تکرار این آزمایش نتایج با قطعیت بیش­تری قابل بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها