اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت شیرین (Sweet corn) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

3 استاد‌یار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ورامین، ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه­زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز، گیاهچه ذرت شیرین در تنش شوری، آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژیکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ورامین– پیشوا طراحی شد. بذر­های ذرت شیرین، رقم Saccharata  پس از خیساندن در محلول­های(صفر، 5/0 و یک میلی­مولار) سالیسیلیک اسید به­مدت 24 ساعت، جهت جوانه­زنی در شرایط تنش شوری، به کاغذ­های رولری آغشته به­محلول NaCl با غلظت­های(صفر، 25، 50، 100 و 200 میلی­مولار) منتقل شده و در محیط کشت قرار گرفت. پس از جوانه­زنی درصد جوانه­زنی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و وزن خشک گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش درصد جوانه­زنی در بذر­های ذرت شیرین شده، به­طوری­که غلظت 200میلی­مولار نمک سبب کاهش 33/58 درصد جوانه­زنی نسبت به تیمار شاهد می­شود. همچنین مشاهده شد که سالیسیلیک اسید تاثیر مثبتی بر جوانه­زنی داشته و هم در شاهد و هم در تیمار­های تنش دیده سبب افزایش جوانه­زنی می­شود. استفاده از سالیسیلیک اسید موجب افزایش وزن خشک گیاهچه می­گردد. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در شرایط تنش شوری کاهش یافته و سالیسیلیک اسید سبب افزایش فعالیت این آنزیم یا به­عبارتی کاهش اثر تنش شوری می­شود. با توجه به­نتایج به­دست آمده می­توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذر ذرت شیرین با سالیسیلیک اسید یک میلی­مولار اثر مثبتی بر جوانه­زنی داشته و با تاثیر بر سیستم دفاع آنتی­اکسیدانی گیاه سبب افزایش تحمل گیاهچه­های ذرت شیرین تحت تنش شوری می­گردد.

کلیدواژه‌ها