بررسی تاثیر تداخل علف‌های هرز و مقادیر مختلف نیتـروژن بر عملکرد و اجزای عملکـرد سـورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.Moench) در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر تداخل علف­های هرز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه­ای (Sorghum bicolor L.Moench) آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه شهید سالمی واقع در شهرستان اهواز به اجرا درآمد.
در این آزمایش عامل اصلی مقادیر مختلف نیتروژن شامل سه سطح 8٠ ، ١4٠ و 20٠ کیلو­گرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره و عامل فرعی رقابت علف­های هرز شامل سه سطح، وجین کامل علف­های هرز تا پایان دوره رشد (W1)، وجین علف­های هرز تا مرحله شش برگی (W2) و وجین علف­های هرز تا مرحله آبستنی (W3) بود که به­وسیله وجین­دستی مزرعه عاری از علف هرز شد. نتایج نشان داد که با افزایش کاربرد نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه (تعداد خوشـچه در خوشه، تعداد دانه در خوشچه، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه) افـزایش معنی­داری را نشان می­داد. به­گونه­ای که بیش­ترین عملکرد دانه سورگوم با میانگین 69/365 گرم در متر­مربع مربوط به­کاربرد 200 کیلو­گرم نیتروژن در هکتار به­دست آمد. همچنین کاهش تداخل علف­های هرز باعث افزایش معنی­دار صفات مذکور گردید و بیش­ترین عملکرد دانه از وجین کامل علف هرز W1 با میانگین 19/427 گرم در متر­مربع به دست آمد که به­علت کاهش در اجزای عملکرد، عملکرد دانه کاهش یافت.
 

کلیدواژه‌ها