اثر مالچ پلاستیک و بستر کاشت بر عملکرد ذرت دانه‌ای (KSC 704) در فرونشانی علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران.

3 دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

به­منظور مطالعه اثر مالچ و شکل بستر­کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه­ای و توان رقابتی علف­های­هرز آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا انجام شد. این تحقیق به­صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. بستر کاشت در سه سطح (بستر تخت، بستر برآمده و روش مرسوم) به­عنوان عامل اصلی و مالچ و بدون مالچ در سه سطح (خاک پوشیده با مالچ پلاستیک سفید روی سیاه، خاک بدون مالچ و عاری از علف­های هرز و خاک بدون مالچ با تداخل علف هرز) به­عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد مالچ پلاستیک سفید روی سیاه در تمام اشکال بستر منجر به کنترل 99درصدی علف­های هرز گردید. مالچ موجب سرعت بخشیدن به رشد گیاه ذرت در مقایسه با زمین بدون مالچ گردید. اثر متقابل مالچ × شکل بستر معنی­دار بود و بیش­ترین عملکرد دانه در تیمار مالچ و بستر تخت ( kg.ha-16/11031) به­دست آمد. همچنین شکل بستر تاثیر معنی­داری بر شاخص برداشت، عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف داشت. مالچ نیز اثر معنی­داری بر بیوماس کل، شاخص برداشت، عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف داشت. استفاده از بستر تخت بیش­ترین تعداد دانه در بلال و ردیف در بلال را داشت و بستر برآمده نیز بیش­ترین وزن هزار دانه و تعداد ردیف در بلال را داشت. در حالت استفاده از مالچ تعداد دانه در بلال، دانه در ردیف و تعداد ردیف بیش­تر گردید و در نهایت نشاندهنده تعداد دانه بیش­تر است.

کلیدواژه‌ها