بررسی خصوصیات کمی وکیفی هشت رقم توتون هوا خشک در شرایط دیم در استان مازندران و آبیاری در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ایران

3 دانشیار زراعت،دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

توتون یک گیاه صنعتی از مهم­ترین محصولات درآمد­زا برای کشاورزان است در بیش از یک­صد کشور جهان کشت می­شود پس از ورود توتون­های تیپ غربی هوا خشک به ایران رقم بارلی 21 بر مناطق بارلی کاری استان مازندران و گلستان معـرفی گردید و تا سال 1388 به­عنوان تک رقم کشت گردید. از آن­جائی­که محققان درصدد این هستند که رقم­های مناسبی برای دو استان مذکـور معرفی نماینـد. بنابراین در این بررسی، دو لاین نر عقیم (NC3*BURLEY21) و (C103*BURLEY21) و رقم­های BURLEYA1،BURLEY TMV3  ،BURLEYTN86 ،BURLEY URUMIEH 9 و BURLEYT1024 به­همراه رقم شاهد بارلی 21 (مجموعا هشت تیمار) در مناطق بارلی کاری استان مازندران در شرایط دیم و وابسته به­نزولات جوی در روستای اسبوکلا و گلستان به­روش آبیاری جوی پشته­ای در روستای والش­آباد هرکدام در سه تکرار قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با کرت­های 40 متر­مربعی (عرض پنج متر وطول هشت متر) و فواصل کاشت 100*50 سانتی­متر و فاصله دو متری بین کرت­ها در سال 1390مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در منطقه مازندران رقم بارلی TN86 که از لحاظ عملکرد و درآمد و کم­ترین آلودگی به­بیماری­های ویروسی صفت برتری را نسبت به­سایر ارقام از خود نشان داده و در منطقه گلستان و با آبیاری جوی پشته بارلی A1که از لحاظ عملکرد و عملکرد­اقتصادی (درآمد) و کم­ترین آلودگی به بیماری­های ویروسی صفت برتری را نسبت به سایر ارقام از خود نشان داد و به­عنوان رقم برتر معرفی و توصیه گردید و با اجرای تجزیه واریانس مرکب بارلی A1از لحاظ عملکرد و درآمد و کم­ترین آلودگی به بیماری­های ویروسی به­عنوان رقم برتر در دو مکان نسبت به سایر ارقام بوده است.
 

کلیدواژه‌ها