تأثیر متانول در سطوح خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا ( هایولا 402) در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کاشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا، ورامین- ایران

چکیده

 
این آزمایش به­منظور مطالعه تأثیر متانول بر برخی از خصوصیات زراعی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کلزا تحت تنش خشکی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامیـن اجرا شد. این تحقیق به­صورت کرت­های خرد­شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که در آن عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمول، قطع آبیاری در مرحله ساقه­دهی، قطع آبیاری در مرحله خورجین­دهی در کرت­های اصلی و عامل غلظت متانول نیز در سه سطح شامل عدم استفاده از متانول، مصرف 14% حجمی متانول و مصرف 28% حجمی متانول در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده آبیاری، اثر ساده متانول و همچنین اثر متقابل آبیاری در متانول برای صفاتی نظیر مالون دی­آلدئید و دی­تیروزین در سطح یک درصد معنی­دار شد. آبیاری معمول و 28% محلول­پاشی متانول آنزیم­های کاتالاز، دی تیروزین و مالون دی­آلدئید را کاهش و عملکـرد دانه را افـزایش می­دهـد. در واقـع مناسب­ترین سطـوح تیمار­ها مربوط به آبیـاری معمول و 28% محلـول­پاشی متانول بود. به­طور­کلی می­توان اظهـار نمود که کاربرد متانول در شـرایط تنـش کم آبی از اثرات مخـرب تنش­های اکسیداتیو کاسته و سبب افزایش صفات کمی و کیفی در گیاه کلزا می­گردد. 

کلیدواژه‌ها