اثر تراکم گیاهی و زمان محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط آب وهوایی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاداسلامی اهواز، واحد علوم و تحقیقات خوزستان. اهواز، ایران

2 دانشیار رشته زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان. اهواز، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه کشاورزی رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز رامهرمز، ایران.

چکیده

به­منظور بررسی اثر تراکم بوته و زمان محلول­پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای هیبرید سینگل کراس ٧٠۴ آزمایشی در تابستان سال زراعی ۱3۸۹ به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل­های مورد مطالعه شامل تراکم در سه سطح (۶۵٠٠٠، ٧۵٠٠٠ و ۸۵٠٠٠ بوته در هکتار) و زمان محلول­پاشی سولفات روی در مرحله دوازده برگی، در مرحله ظهور گل آذین نر و۵٠ درصد از غلظت سولفات روی در مرحله دوازده برگی و ۵٠ درصد از غلظت سولفات روی در مرحله ظهور گل آذین نر و شاهد (عدم محلول­پاشی سولفات روی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تراکم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بلال معنی­دار بود. بیش­ترین عملکرد دانه به تراکم ٧۵٠٠٠ بوته در هکتار و زمان محلول­پاشی ۵٠ درصد در مرحله دوازده برگی و ۵٠ درصد در مرحله ظهور گل آذین نر با متوسط 3/9843 کیلو­گرم در هکتار و کم­ترین به تراکم ۶۵000 بوته در هکتار و تیمار شاهد (عدم محلول­پاشی سولفات روی) با متوسط 9/7751 کیلو­گرم در هکتار تعلق داشت. بیش­ترین عملکرد بیولوژیکی در تراکم 7۵٠٠٠ بوته در هکتار و عدم محلول­پاشی سولفات روی با متوسط 07/20276 کیلو­گرم در هکتار و کم­ترین نیز در تراکم ۶۵000 بوته در هکتار و تیمار محلول­پاشی در مرحله دوازده برگی با متوسط 31/15960 کیلو­گرم در هکتار حاصل شد. تعداد دانه در بلال در تیمار محلول­پاشی ۵٠ درصد در مرحله دوازده برگی و ۵٠ درصد در مرحله ظهور گل آذین نر به بیش­ترین مقدار خود رسید. با توجه به­عوامل مدیریتی و به زراعی و همچنین نتایج این تحقیق باید به افزایش تعداد دانه در بلال در جهت دستیابی به عملکرد دانه بیش­تر توجه داشت، از نگاه روابط منبع و مخزن بخشی، از عملکرد بیولوژیکی (که شامل قسمت­های رویشی به­عنوان منبع و بخش دیگر یعنی تعداد دانه در ردیف که به­عنوان مخزن به­شمار می­رود). با افزایش هم­زمان منبع و مخزن عملکرد اقتصادی یعنی عملکرد دانه­ی بالا قابل دستیابی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها