بررسی اثرات محلول پاشی بنزیل آدنین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت هیبرید T.W.C.647 در شرایط قطع آبیاری در منطقه پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

به منظور بررسی اثرات بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت هیبرید T.W.C.647 در شرایط قطع آبیاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در پاکدشت اجرا گردید. تیمارهای اصلی آزمایش عبارتند از: = C0 آبیاری معمول = C1 قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی C2= قطع آبیاری در مرحله گلدهی = C3 قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه وتیمارهای فرعی تحقیق شامل محلول پاشی بنزیل آدنین: = M0 شاهد (عدم کاربرد) = M1 100 پی پی ام M2= 200 پی پی ام بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد قطع آبیاری موجب کاهش وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت، عملکرد پروتئین، درصد روغن، عملکرد روغن، کلروفیل a و کلروفیل b، محتوی نسبی آب برگ، گردید اما محلول پاشی بنزیل آدنین باعث افزایش صفات ذیل شد. بیشترین میزان وزن هزار دانه، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و کلروفیل a به ترتیب با متوسط 1/341 گرم،(Kg.ha) 7/8982، (Kg.ha)2/28942، 97/6 درصدو 94/1 اسپاد از تیمار آبیاری معمول و محلول‌پاشی 200 پی پی ام بنزیل آدنین به دست آمد که با تیمار C0M0,C0M2,C1M2 اختلاف معنی داری نداشت

کلیدواژه‌ها