بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی ارقام یونجه در تاریخ های برداشت مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خ سیمتری نیروی هوایی 6/26

2 دانشگاه

چکیده

چکیده
ارقـام مختلـف یونجـه نسـبت بـه شرایط اقلیمـی و محیطـی پاسـخ هـای متفـاوتی مـی دهنـد. ارقامی که در طول چین ها و سال های مختلـف بتواننـد بـا منطقـه تحـت کشـت سـازگاری یافتـه و دارای عملکـرد کمی و کیفی بـالایی باشـند، مناسـب انتخـاب مـی باشـند. جهت بررسی تأثیر نوع رقم بر خصوصیات مختلف ارقام یونجه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منـابع طبیعـی ورامین اجـرا گردید. در این پروژه تعداد پنج رقم یونجه خارجی به نام های تیمبیل (Timbale) ، فاستا (Fasta)، ملیسا (Melissa)، ملدور (Meldor)، سوورانا (Sovrana) وارداتی از کشور فرانسه و رقم یونجه همدانی مجموعا شش رقم در تاریخ متداول کشت بهاره ) در دهه اول اردیبهشت ماه ( کشت شد. ویژگی های کیفی و عملکردی ارقام مورد مطالعه در سه چین (چین اول: برداشت در مرحله 10 درصد گلدهی، چین دوم: برداشت در مرحله 50 درصد گلدهی و چین سوم: برداشت در مرحله 100 درصد گلدهی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل نوع رقم و مراحل برداشت بر عملکرد علوفه تر و پروتئین در سطح یک درصد و بر عملکرد علوفه خشک در سطح پنج درصد معنی دار شد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک در کل تیمارها مربوط به رقم همدانی در چین اول (به ترتیب 69/26 و 45/5 تن در هکتار) بود.

کلیدواژه‌ها