تعیین فلورغالب قارچی و باکتریایی ریزوسفر و شناسایی ریز ساز واره‌های مولد آنزیم فسفولیپاز و کیتیناز در خاک‌های حاصلخیز ایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، زاهدان-ایران

2 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و جدا­سازی باکتری­ها و قارچ­های مولد آنزیم­های فسفو­لیپاز و کیتیناز در خاک منطق حاصلخیز ایرانشهر جهت شناسایی و تولید کود بیولوژیک برای استفاده ی کشاورزان استان با استفاده از ریزسازواره­های سازگار با شرایط جغرافیایی منطقه (هدف ثانویه) انجام پذیرفت.نمونه­گیری از خاک مزارع کشاورزی مناطق حاصلخیز شهر ایرانشهر بوده و خاک مناطق نمونه­برداری به میزان 5+10 رقیق­سازی شدند.در ادامه جهت خالص­سازی به محیط­های عمومیPda و Nutrient agarمنتقل گردیدند.برای سوبسترای کیتین، کیتین میگو از کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا و برای سوبسترای فسفولیپاز از زرده­ی استریل تخم­مرغ استفاده شد.پس از ادغام سوبسترا­های اختصاصی با محیط­های عمومی، ریز­ساز­واره­های آنزیم مثبت از طریق تولید هـاله شناسایی و جدا­سازی شدند که در بین قارچ­ها، قارچ موکور و در بین باکتری­ها سودوموناس در صـدر قرار­داشتند.آنزیم­ها با تـست اسپکتوفتـومتری و سنـجش میزان جذب نوری در طـول موج­های 410 و 280 نانو­متر شناسایی و تاییـد شـدند.در این تسـت محـیط­ها به­صورت مایـع تـهیه و به­عنوان بـلانک استفاده شـد و محیط­های حاوی آنزیم جهت خالـص­سازی از فیلتر­های میکروبی عبور داده شدند. نمونه­ها جهت شـناسایی مولکولی به شرکت میـکروژن کره­جنوبی ارسـال گردیدند که پاسخ تست­های شنـاسایی مولکولی نیز تایید کننده­ی تست­های بیو­شیمیایی و مورفولوژیک بود.باکتری و قارچ غالب تولید کننده­ی آنزیم فسفولیپاز به­ترتیبBacillussubtilis و Mucorhiemalisبودند، همچنین بیش­ترین میزان تولید آنزیم کیتیناز نیز در ریزسازواره­هایPseudomonasputidaو Mucorhiemalisمشاهده شد. تغییراتpHنشان داد افزایشpHبه سمت قلیایی باعث کاهش شدید ترشح آنزیم میشود. بیش­ترین میزان تولید هر دو آنزیم در قارچMucorhiemalisدیده شد.
 

کلیدواژه‌ها