بررسی کود‌های بیولوژیک و دامی بر خصوصیات اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی(Menthapeperita L.).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران– ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران– ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران– ایران.

چکیده

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع به لحاظ درمان وپیشگیری از بیماری­ها برخوردار هستند. نعناع فلفلی یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان است که امروزه در سراسر دنیا کشت می­شود. تحقیقات گسترده­‌ای برای شناخت کارایی و نحوه اثر کود­های دامی و زیستی در رشد، عملکرد و تولید اسانس گیاهان دارویی آغازشده است که حاکی از بهبود کیفیت و کمیت محصول است. به­منظور بررسی اثرات کود دامی و کود­های زیستی بر نعناع فلفلی پژوهشی به­صورتفاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به­صورت گلدانی در منطقه ورامیندرسال 1396 انجام شد. تیمار­ها شامل سه سطح کود دامی (صفر، سه و پنج گرم کود در یک کیلوگرم خاک) و چهار سطح کود­زیستی (عدم مصرف، نیتروکسین، بارور 2 و ترکیب نیتروکسین و بارور 2) بودند. نتایج نشان داد که اثرات کود دامی و کود زیستی براکثر صفات اندازه‌گیری شده،معنی­دار بود. مقایسه میانگین صفات نشان داد که مصرف پنج گرم کود دامی در یک کیلوگرم خاک و نیز مصرف توأم کود نیتروکسین و بارور 2 دارای بیش­ترین افزایش را در ارتفاع بوته، طول ریشه، وزنترو خشک برگ­ها در بوته، وزنتر و خشک بوته،مقدار کلروفیل b در برگ، مقدار اسانس اندام هوایی، مقدارنیتروژنو فسفر دربرگ، عملکرد اسانس بوته و مقدار منتول در اسانس نسبت به شاهد بودند؛ بنابراین مصرف کوددامی (پنج گرم کود دامی در یک کیلو­گرم خاک) ومصرف توأم کود­های بیولوژیک به لحاظ بیش­ترین افزایش عملکرد رویشی، عملکرداسانس و مقدار منتول توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها