ارزیابی تحمل لوبیا (Phaseolus vulgaris) به علف‎کش‌های متری بوزین و هالوکسی فوپ – آر- متیل استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

2 2. گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود – سمنان- ایران.

3 بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران

چکیده

به ­منظور بررسی تحمل گیاه لوبیا به علف‎کش­‌های هالوکسی‌فوپ آرمتیل استر (گالانت سوپر) و متری‌بوزین (سنکور) آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمار­ها در دو آزمایش شامل دوزهای مختلف سنکور به­صورت پیش کاشت آمیخته با خاک در چهار تکرار و دوزهای مختلف گالانت­‌سوپر در سه تکرار به­صورت کاربرد پس­‌رویشی بود. داده­های وزن خشک لوبیا چهار هفته بعد از کاشت اندازه­‌گیری شد. نتایج نشان داد، دوز­های موثری که سبب کاهش پنج، 10 و 20 درصدی وزن خشک می­شود به­ترتیب برابر با 9/496، 9/613 و 3/772 گرم در هکتار از نوع تجاری متری‌بوزین و برابر با 8/1033، 6/1686 و 9/2868 میلی‌لیتر از نوع تجاری هالوکسی‌فوپ آرمتیل‌استر بود. بر­اساس نتایج این آزمایش، جهت کنترل علف­های هرز پهن­‌برگ و باریک­‌برگ لوبیا می­‌توان از علف‎کش­ سنکور و برای کنترل علف­‌های هرز باریک‌­برگ لوبیا از علف‎کش گالانت سوپر استفاده کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها