اثرات محلول‌پاشی بنزیل آدنین بر برخی ازخصوصیات کمی و کیفی ذرت هیبریدT.W.C.647 در شرایط قطع آبیاری در منطقه پاکدشت.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران.

چکیده

به­منظوربررسی اثرات بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت هیبریدT.W.C.647 در شرایط قطع آبیاری،آزمایشیبهصورتکرت­های خرد شده درقالبطرحپایهبلوک­های کامل تصادفی درسهتکراردرمزرعه ای در پاکدشت استان تهراندر سال زراعی 1396اجراگردید.تـیمار­های اصلی آزمایش عـبارتند از: = C0آبیاری معمول= C1قطـع آبیاری در مرحـله ساقه­دهـیC2= قطع آبیاری در مرحله گلدهی= C3قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه وتیمار­های فرعی تحقیق شامل محلول­پاشی بنزیل آدنین: = M0 شاهد (عدم کاربرد)؛= M1100 پی­پی­ام؛M2= 200 پی­پی­ام بود.نتایجحاصلازاینپژوهـشنشاندادقطع آبیاری موجب کاهش وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت، عملکرد پروتئین، درصد روغن، عملکرد روغن، کلروفیلaو کلروفیلb، محتوی نسبی آب برگ، گردید اما محلول­پاشی بنزیل آدنین باعث افزایش صفات ذیل شد. بیش­ترین میزان وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و کلروفیل a به­ترتیب با متوسط 1/341 گرم،(Kg.ha)7/8982،(Kg.ha)2/28942، 97/6 درصـدو 94/1 اسپاد از تیمار آبـیاری معمول و محلول­پـاشی 200پی­پی­ام بنـزیل آدنـین به­دست آمد که با تیمار C0M0,C0M2,C1M2 اختلاف معنی­داری نداشت. بنابراین در شرایط قطع آبیاری محلول­پاشی بنزیل آدنین با غلظت 200 پی­پی­ام توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها