تأثیر نقش پلیمر سوپر‌جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی گندم در خاک‌های آلوده به نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین- ایران.

چکیده

به­منظور اثربخشی پلیمر سوپر­جاذب در کاهش خطرات آلودگی فلز سنگین نیکل آزمایشی گلخانه­ای در سال 1395 در ورامین بر روی گندم انجام شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی عامل نیترات نیکل در سه سطح(صفر، 60 و 120 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک) و عامل کاربرد پلیمر سوپر­جاذب در سه سطح شامل(صفر، 2 و 4 گرم بر کیلو­گرم خاک) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثر کاربرد نیکل بر تمامی صفات مورد بررسی معـنی­دار بود. افزایـش غلظـت نیکل سبـب کاهش ارتفاع گیاه، وزن خـشک هر بـوته و وزن خشک ریـشه بـه­ترتیـب به­میزان51/8، 52/31 و 06/56  نسبت به تیمار شاهد شد. اما میزان پرولین برگ، میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و محتوای نیکل در اندام هواییافزایشیافت. همچنین کاربرد پلیمر سوپر­جاذب سبب افزایش ارتفاع گیاه، وزن خشک هر بوته وعملکرد دانه گردید. ولی میزان پرولین برگ، میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و محتوای نیکل در اندام هوایی گیاه کاهش یافت. به­طور­کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد پلیمر سوپر­جاذب می­تواند اثر مثبتی بر رفع تنش ناشی از فلز سنگین نیکل و کاهش خسارت اکسیداتیو در گیاه گندم گردد.

کلیدواژه‌ها