مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم در شرایط قطع آبیاری در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تنش رطوبتی یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد گندم مطرح می‌باشد. بدین منظور تحقیقی بر روی 21 رقم گندم در شرایط سطوح مختلف قطع آبیاری در منطقه ورامین اجرا شد. این تحقیق به‌صورت کرت‌های خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل قطع آبیاری و ارقام در 63 تیمار و سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تیمار آبیاری در سه سطح شامل: آبیاری معمول I0، قطع آبیاری در مرحله گلدهی I1، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانهI2 و ارقام در 21 سطح به-عنوان عامل فرعی شامل ارقام: چمران؛ استار؛ سیروان؛ سیوند؛ ارگ؛ پارسی؛ برات؛ نارین؛ حیدری؛ افق؛ رخشان؛ بهاران؛ سپاهان؛ افلاک؛ میهن؛ زارع؛ گنبد؛ اروم؛ سایسون؛ گاسکوژن؛ مهرگان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات ساده آبیاری و ارقام و اثرات متقابل آنها بر روی عملکرد دانه، عملکرد کل، شاخص سطح برگ پرچم، محتوی نسبی آب برگ، آنزیم کاتالاز و بیو‌مارکر تخریب دی‌تیروزین در سطح پنج ویک درصد معنی‌دار بود. بالا‌ترین ارتفاع بوته از تیمار آبیاری معمول مربوط به رقم سپاهان Cm) 7/113(؛ عملکرد دانه از تیمار آبیاری معمول مربوط به رقم رخشان Kg.ha)4/10276(؛ عملکرد کل از تیمار آبیاری معمول مربوط به رقم سیوند با متوسطKg.ha) 8/43892(؛ آنزیم آنتی اکسیدانت کاتالاز از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی مربوط به رقم سیوندU/mgprotein) 36/54) حاصل شد، کمترین ارتفاع بوته Cm) 4/76(، عملکرد دانه Kg.ha)7/1493(؛ عملکرد کل Kg.ha)9/10543( را تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی و رقم افق به دست آورد.

کلیدواژه‌ها