تاثیر کاربرد روی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک لاین های امیدتخش کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

3 استاد پژوهش، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی کاربرد روی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک لاین های امیدبخش جدید کلزا در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی (94-1393 و 95-1394) در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. عامل آبیاری و روی به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و عامل لاین در کرت های فرعی اجرا گردید. در این تحقیق، آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمول یا شاهد، قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد، روی در دو سطح شامل آب معمول(عدم کاربرد روی) و محلول پاشی با روی به میزان 30 گرم در لیتر روی و لاین های امیدبخش کلزا شامل Danob ,HW113 ,KR2 ,L155 ,HL2012 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری، روی و لاین بر اکثر صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌های اثر آبیاری، روی و لاین بر اکثر صفات نشان داد که بیشترین مقدار از تیمار آبیاری نرمال، کاربرد روی و لاین L155 بدست آمد. نتایج مقایسه میانگین‌های اثر سه گانه بر اکثر صفات بیانگر این بود که بیشترین مقدار مربوط به لاین L155 در تیمار کاربرد روی و آبیاری نرمال بود. با توجه به نتایج به دست آمده مناسبترین ژنوتیپ برای منطقه، L155 می باشد.

کلیدواژه‌ها