تأثیراثراتمتقابلتنشکمبودآبوبرگ‌زداییبرخصوصیاتکمیوکیفیگیاهداروییکلپورهیامریمنخودی (Teucrium polium)درایرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروهزراعت،گروهکشاورزی،دانشگاهآزاداسلامیواحدزاهدان،زاهدان- ایران

2 گروهزراعت،گروهکشاورزی،دانشگاهآزاداسلامیواحدزاهدان،زاهدان- ایران.

3 عضوهیأتعلمیمرکزتحقیقاتکشاورزیبلوچستان، زاهدان- ایران.

چکیده

به­منظوربررسیاثرسطوحمختلفتنشکمبودآبوبرگ­زداییبربرخیخصوصیاتکمیوکیفیگیاهداروییکلپوره،تحقیقیبهصورتطرح خرد شدهدرقالبطرحبلوک­هایکاملتصادفیدرشهرستانایرانشهردربهار1394 اجراشد. عواملموردآزمایششاملتنشکمبودآبدرچهارسطح (3/0-،5-،10-و15- بار) وتنشبرگ­زداییدرسهسطح (50،25، صفردرصدبرگ­زدایی) بود. سطوحکمبودآببه­عنوانتیماراصلیوسطوحبرگ­زداییبه­عنوانتیمارفرعیدرنظرگرفتهشد. برایاعمالسطوحکمبودآبابتدابااستفادهازصفحاتفشاری،درصدرطوبتخاکدرپتانسیل­هایمختلفآبتعیینشد،سپسمیانگینیازخاکمزرعهراروزانهتوزینومیزانآبازدسترفتهبهآناضافهگردید. نتایجنشاندادکهدرجهحرارتکانوپی،درصدبرگ­هایخشکرادرکلپورهبه­طورمعنی­داریافزایـشداد. تنشبرگ­زدایینیـزعددکلروفیل­متررادرکلپـورهکاهشداد. همبستگی منفی ومعنی­داریبیننسبتوزنخشکبهساقهوسطوحمختلفکمبودآبدراینگیاهمشاهدهشد. باافزایشسطوحبرگ­زداییروندتغییراتوزنخشکریشهبهاندام­هایهواییافزایشیبود،همچنیننسبتوزنخشکریشهبهاندام­هایهواییهمبستگیمثبت و معنیداریباسطوحمختلفکمبودآبنشانداد. باافزایشتنشکمبودآبوتنشبرگ­زدایی،خصوصیاتکیفی (اسانس)کلپورهروندکاهشیداشت. به­طور­کلیمی­توانگفتکلپورهجزوحساس­ترینگیاهانبهایندوتنشاست .
 
 

کلیدواژه‌ها