بررسی تاثیر هیومیکاسید و دور آبیاری بر اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس 704 در منطقه زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،زاهدان- ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشکده فنی مهندسی ،گروه کشاورزی.

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،زاهدان- ایران

چکیده

به­منظور تاثیر هیومیکاسید و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای رقم سینگل­کراس 704 در منطقه زابل، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شاملدور آبیاری به­عنوان تیمار اصلی در سه سطح شامل شش روز (A1)، نه روز (A2)و 12 روز (A3)و هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل هر هفته یک­بار (B1)، هر دو هفته یک­بار (B2)، هر سه هفته یک­بار (B3) و هر چهار هفته یک­بار (B4) بود. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر دور آبیاری و محلول­پاشیاسیدهیومیک و برهمکنش آنها بر شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعدادبلالدربوته و تعداددانهدربلال معنی­دار بود. بهترین نتایج شاخص برداشت (42/51 درصد)، ارتفاع بوته (190 سانتی­متر)، تعدادبلالدربوته (6/3 عدد) و تعداددانهدربلال (612 دانه) از تیمار دور آبیاری شش روز یکبار و هر دوهفتهیکبار محلول­پاشی اسیدهیومیک به­دست آمد. بر­اساس نتایج حاصل از آزمایش، بهترین دور آبیاری به منظور تولید دانه ذرت دور آبیاری شش روز یکبار همراه با مصرف هر دوهفتهیکبار محلول­پاشی اسیدهیومیک برای کشت در منطقه توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها