بررسی تاثیر زمان و سطوح مختلف محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش(Vigna radiate)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشکده فنی مهندسی ،گروه کشاورزی.

2 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان،ایران

3 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند،ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر زمان و سطوح مختلف محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش (Vigna radiate L.)در منطقه سیستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش محلول­پاشی متانول سه بار در طی فصل رشدبه ترتیب در مرحله آغاز رشد یا ساقه­دهی (T1)، گلدهی (T2) ودانه بندی (T3) و در پنج غلظت مختلف شامل 10 درصد حجمی (C1)، 20 درصد حجمی (C2)، 30 درصد حجمی (C3)، 40 درصد حجمی (C4) و 50 درصد حجمی (C5)درنظرگرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مراحل محلول­پاشی متانول و غلظت­های محلول­پاشی متانول و برهمکنش آنها بر عملکرد بیولوژیک، عملکرددانه، ارتفاع بوته، تعدادنیام دربوته معنی­دار بود. بر اساس مقایسه میانگین برهمکنش مراحل و غلظت های مختلف محلول­پاشی متانول بیش­ترین عملکرد بیولوژیک (6043 کیلوگرم در هکتار) تحت شرایط محلول­پاشی در مرحله ساقه­دهی و در غلظت 40 درصد حجمی، بیش­ترین عملکرددانه (67/672 کیلوگرم در هکتار) و تعدادنیام دربوته (33/46 عدد) تحت شرایط محلول­پاشی در مرحله گل­دهی و در غلظت 40 درصد حجمی، بیش­ترین ارتفاع بوته (25 سانتی­متر) و وزن هزار­دانه (33/33 گرم) تحت شرایط محلول­پاشـــی در مرحله گل­دهی و در غلظت 30 درصد حجمی به­دست آمد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها